Sobota, 19 wrzesień. Imieniny Januarego i Konstancji.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Ogłoszenie o naborach

Ogłoszenie o naborach 

Fundacja WAKAT z siedzibą w Koninie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Golinie ogłasza nabór na podopiecznych i opiekunów dofinansowanych ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

Ogłoszenie_Nabór podopiecznych_Golina - do pobrania

Ogłoszenie_Nabór opiekunów - do pobrania  

 

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie

I N F O R M A C J A

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie informuje, że – na mocy przepisów Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r., poz. 1860) Upoważnień imiennych wydanych przez Burmistrza Goliny pracownikom MOPS do prowadzenia postępowań w sprawach o w/w. jednorazowe świadczenia, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych w imieniu organu właściwego gminy – od 1 stycznia 2017 r. realizuje jednorazowe świadczenie przysługujące matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na posiadany dochód rodziny - w wysokości 4 000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. Wniosek o jego wypłatę może być składany w terminie do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po w/w terminie pozostawia się bez rozpoznania. Warunkiem koniecznym do jego przyznania jest pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później, niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, poświadczone zaświadczeniem lekarskim. Analogiczne zasady obowiązują obecnie przy przyznawaniu tzw. ,,becikowego". Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu stwierdzać będzie w zaświadczeniu lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa ginekologiiperinatologii lub neonatologii. Ustawa w w/w przypadkach zakłada (analogiczne) stosowanie obowiązujących przepisów art. 7 pkt 2 i 6, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23 ust. 2–3f, ust. 4 pkt 3, ust. 6a–13, art. 23a, art. 23b, art. 24a, art. 25 ust. 3, art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 29–32, art. 33 ust. 1, 2, ust. 2a pkt 1 i ust. 2b  Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych.

Ustawa określa również uprawnienia kobiet w ciąży i ich rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny. Wskazane wsparcie ma być realizowane poprzez:            
1) zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierającychrodziny oraz kobiety w ciąży;                        
2) zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej;
3) zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych – na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
4) zapewnienie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę;
5) zapewnienie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
6) zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;                                                                  
7) zapewnienie 
dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;                                                                                             
8) zapewnienie 
możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III stopnia referencyjności;
9) zapewnienie innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W/w poradnictwo dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem koordynowane jest przez asystenta rodziny, o którym mowa w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Koordynacja ta polega na opracowywaniu wspólnie z osobami (rodziną) katalogu możliwego do uzyskania wsparcia, jak również występowaniu przez asystenta w imieniu rodziny w celu umożliwienia tym osobom skorzystanie ze wsparcia.

Koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta rodziny na wniosek złożony do kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie MOPS w Golinie lub pod numerem telefonu 63 249 35 98

Danuta Kamińska, kierownik MOPS w Golinie

 

 

„LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

 

„LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wraz z 16 partnerami (12 OPS, 4 NGO) 
w okresie od 01.01.2017 -  31.12.2018  realizuje projekt 
„ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne;Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych 
i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich 
i opiekuńczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie jakoPartner Wiodący przeprowadzi następujące działania:

·         zostaną przeprowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej zgodne z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi 

·         zostaną przeprowadzone zajęcia dla rodziców zastępczych podnoszące ich kompetencje rodzicielskie

·         zatrudnieni będą: Koordynator RPZ, psycholog, prawnik, logopeda, fizjoterapeuta, dietetyk, superwizor

·         przygotowanie strategii deinstytucjonalizacji dla powiatu konińskiego

Partnerzy zrealizują następujące działania:

1.      Gmina Golina – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

 

2.      Gmina Grodziec – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudniona zostanie opiekunka środowiskowa do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

 

3.      Gmina Kazimierz Biskupi – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

 

4.      Gmina Kleczew – Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zatrudnione zostaną 2 opiekunki środowiskowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

 

5.      Gmina Kramsk – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

 

6.      Gmina Rychwał - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zatrudnione zostaną 2 opiekunki środowiskowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

 

7.      Gmina Rzgów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

·         PowstanieŚrodowiskowe Ognisko Wychowawcze (przystosowane pomieszczenia, umeblowanie, wyposażenie, zatrudnienie kadry, zatrudnienie specjalistów do pracy z dziećmi, zakup materiałów do zajęć)

·         Zatrudnione zostaną 2 opiekunki środowiskowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

8.      Gmina Skulsk – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudniona zostanie opiekunka środowiskowa do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

 

9.      Gmina Sompolno – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

·         Zatrudniona zostanie opiekunka środowiskowa do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

 

10.  Gmina Stare Miasto – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

 

11.  Gmina Ślesin –Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

·         Zatrudnione zostaną 2 opiekunki środowiskowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Powołane zostaną 3 rodziny wspierające, które pomogą rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. 

·         Zatrudniony zostanie psycholog, który pomoże rodzinom wspieranym

 

12.  Gmina Wilczyn – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

 

13.  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie

·         Wprowadzenie do 5 środowiskowych ognisk wychowawczych zajęć wyrównujących braki językowe,  matematyczne, kulturalne

·         Zajęcia socjoterapeutyczne

·         warsztaty dla rodziców – trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

 

14.  Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

·         Wdrażanie usług wsparcia osób niepełnosprawnych – indywidualnie poprzez: zatrudnienie asystenta w społeczności lokalnej, przeprowadzanie zajęć funkcjonalnej rehabilitacji adaptacyjnej (trener terapeuta/fizjoterapeuta), zajęcia z pedagogiem specjalnym, terapia logopedyczna, zajęcia  terapeuta – psychologiem.

·         Wdrażanie usług wsparcia osób niepełnosprawnych – grupowe poprzez: zatrudnienie 2 asystentów osobistych, asystenta grupy, przeprowadzanie zająć aktywnej rehabilitacji, rehabilitacyjno-sportowych, arteterapii, warsztaty niezależnego życia, warsztaty dla rodziców / opiekunów

 

15.  Fundacja Aktywności Lokalnej

·         Utworzenie dwóch placówek wsparcia dziennego dla młodzieży od 13 do 18 lat KARnet13+ na terenie gminy Wierzbinek i Krzymów (przystosowanie pomieszczeń, umeblowanie, wyposażenie, zatrudnienie kadry, zatrudnienie specjalistów do pracy z młodzieżą, zakup materiałów do zajęć)

 

16.  Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

·         Utworzenie Świetlicy Środowiskowej w Kopydłowie (przystosowane pomieszczenia, umeblowanie, wyposażenie, zatrudnienie kadry, zatrudnienie specjalistów do pracy z dziećmi, zakup materiałów do zajęć)

·         Wprowadzenie do 3 świetlic środowiskowych zajęć wyrównujących braki językowe,  matematyczne, kulturalne

·         Zajęcia socjoterapeutyczne, wsparcie psychologiczne

·         warsztaty dla rodziców – trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

 

Całkowita wartość projektu: 3 979 499,05

Kwota dofinansowania: 3 780 524,09

w tym – środki europejskie: 3 382 574,18

budżet państwa: 397 949,91

Wkład własny – środki jednostek samorządu terytorialnego: 198 974,96

 

 

Partnerzy realizujący projekt w ramach zachowania trwałości rezultatów gwarantuj świadczenie usług przez okres 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu tj. 
od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Luty 2017 - pobierz

Marzec 2017 - pobierz

Kwiecień 2017 - pobierz

Maj 2017 - pobierz

Czerwiec 2017 - pobierz 

Lipiec 2017 - pobierz 

Sierpień 2017 - pobierz 

Wrzesień 2017 - pobierz

Październik 2017 - pobierz

Listopad 2017 - pobierz 

  Grudzień 2017 - pobierz

  Styczeń 2018 - pobierz 

Luty 2018 - pobierz

Marzec 2018 - pobierz

Kwiecień 2018 pobierz

 Maj 2018 - pobierz

 Czerwiec 2018 - pobierz

 Lipiec 2018 - pobierz

 Sierpień 2018 - pobierz

 Wrzesień 2018 - pobierz

 

 

 


 

 

Gmina Golina będzie realizatorem działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

INFORMACJA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie informuje, że Gmina Golina będzie realizatorem działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

Dystrybucja artykułów spożywczych odbędzie się w okresie od 08.2017 do 06.2018. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawnionej do skorzystania z pomocy, tj. 1268,00zł (netto)  dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00zł (netto)  dla osoby w rodzinie.

Wszystkie osoby potrzebujące, zainteresowane odbiorem artykułów spożywczych w ramach Programu 2017 mogą zgłaszać się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej  w celu wydania stosownego skierowania.

Osoby niekorzystające obecnie ze świadczeń pomocy społecznej proszone są o udokumentowanie dochodu oraz powodów trudnej sytuacji rodzinnej.

Kwalifikowanie osób/rodzin do uczestnictwa w Programie odbędzie się w terminie do 21 lipca 2017.

 

 

 

Zapraszamy

Kierownik MOPS

Danuta Kamińska
 
 

Miejski Ośrodek Pomocy w Golinie informuje

Informacja dla osób zamieszkałych na terenie gminy Golina ubiegających się o przyznanie świadczenia wychowawczego (500 +), zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie uprzejmie informuje, że dnia 7 lipca 2017r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, która nowelizuje ustawy: o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Termin wejścia w życie ustawy to 1 sierpnia 2017r.

Jednocześnie przypominamy, że  1 sierpnia 2017r. to także data początku składania wniosków o świadczenie wychowawcze "500+" i świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy. Ponadto od 1 sierpnia 2017r. osoby zainteresowane będę mogły również składać wnioski o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy na kolejny okres zasiłkowy rozpoczynający się od 1 listopada 2017r.

 

WZÓR WNIOSKÓW - DO POBRANIA  

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

  

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2017

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywność w Koninie [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa wielkopolskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.    Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2.    Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
 2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
  1. groszek z marchewką 4 kg,
  2. fasola biała 4 kg,
  3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
  4. buraczki wiórki 1,05 kg,
  5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
  6. makaron jajeczny 4,5 kg,      
  7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
  8. ryż biały 4 kg,
  9. kasza gryczana 2 kg,
  10. herbatniki maślane 0,6 kg,
  11. mleko UHT 7 l,
  12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
  13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
  14. szynka drobiowa 3 kg,
  15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
  16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
  17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
  18. cukier biały 4 kg,
  19. olej rzepakowy 4 l;   
 3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Aktualne informacje dot. Programu Rodzina 500+

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie informuje, że:

od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. 

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, można składać w dwóch formach:

1) w wersji elektronicznej przez bank, portal empatia, ePUAP, ZUS– od 1 lipca 2019r.,

2) w wersji tradycyjnej (papierowej - w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Golinie, ul. Plac Kazimierza Wielkiego 10, tel. 63 249 35 98) w godzinach :

Poniedziałek  7:30 – 15.30,

Wtorek  8:00 - 13:00,

Środa   8:00 - 13:00,

Czwartek  8:00 - 13:00,

Piątek  8:00 - 12:00.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego, świadczenia Dobry start w formie papierowej przyjmowane będą od 01 sierpnia 2019 r. w siedzibie ośrodka według powyższego harmonogramu.


 

Wstrzymanie dostaw artykułów spożywczych dla mieszkańców przez MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wstrzymaniu dostaw artykułów spożywczych dla mieszkańców. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności.

Szczegółowe informacje znajdują się w niniejszym piśmie 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z MOPS w Golinie. 


 

Program Rodzina 500+ na pierwsze dziecko

Program Rodzina 500+ na pierwsze dziecko

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie informuje, że:


Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze  przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, można składać w dwóch formach:

1) w wersji elektronicznej przez bank, portal empatia, ePUAP, ZUS– od 1 lipca 2019r.,

2) w wersji tradycyjnej (papierowej - w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Golinie, ul. Plac Kazimierza Wielkiego 10, tel. 63 249 35 98)– od 1 sierpnia 2019 r.
w godzinach:

Poniedziałek  7:00–17.00,

Wtorek  8:00 - 13:00,

Środa   8:00 - 13:00,

Czwartek  8:00 - 13:00,

Piątek  8:00 - 12:00

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego, świadczenia Dobry start w formie papierowej przyjmowane będą od 01 sierpnia 2019r. w siedzibie ośrodka według powyższego harmonogramu.

 


 

PODSUMOWANIE PODPROGRAMU „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” W 2018 ROKU

PODSUMOWANIE PODPROGRAMU „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" W 2018 ROKU - efekty

1.      Gmina Golina w imieniu której działa Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie upoważnienia Burmistrza Goliny Zarządzenie nr 47 z dnia 5 września 2017roku z siedzibą w Golinie  z terenu województwa wielkopolskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Koninie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 - czerwiec 2019.

2.      Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane);
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający);
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju);
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy);
 • tłuszcze (olej rzepakowy);
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 530 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa wielkopolskiego.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 26.02522 ton żywności;
 • 3042 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;

4. W ramach Podprogramu 2018 dla 530 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

 • Ekonomiczne - 0 spotkań dla 0 uczestników;
 • Żywieniowe - 0 spotkań dla 0 uczestników;
 • Kulinarne - 12 spotkań dla 245 uczestników;
 • Niemarnowanie żywności - 0 spotkań dla 0 uczestników.

 


INFORMACJA

 

 INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie informuje, że gmina Golina w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2020 r. będzie kontynuowała realizację projektu „LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim. Projekt był realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.  Tym samym zostanie utrzymana trwałość rezultatu projektu.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych, w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

W ramach dalszego wsparcia zatrudnieni będą specjaliści m.in. psycholog, logopeda, terapeuta uzależnień. Usługi będą realizowane w środowisku zamieszkania rodziny. Wszystkie osoby zainteresowane spełniające w/w warunki zapraszamy do udziału w projekcie.

Nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie informuje, że Gmina Golina będzie realizatorem działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Dystrybucja artykułów spożywczych odbędzie się w okresie od 08.2019 r. do 06.2020 r.  Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawnionej do skorzystania z pomocy, tj. 1402,00 zł (netto)  dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł  (netto)  dla osoby w rodzinie.

Wszystkie osoby potrzebujące, zainteresowane odbiorem artykułów spożywczych w ramach Programu 2019 mogą zgłaszać się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu wydania stosownego skierowania.

Osoby niekorzystające obecnie ze świadczeń pomocy społecznej proszone są o udokumentowanie dochodu oraz powodów trudnej sytuacji rodzinnej.

Kwalifikowanie osób/rodzin do uczestnictwa w Programie odbędzie się w terminie do 20 sierpnia 2019 r.

 

Zapraszamy

Kierownik MOPS

Danuta Kamińska
 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2019

INFORMACJE O PROGRAMIE DO POBRANIA

INFORMACJA O PODPROGRAMIE

Wytyczne Instytucji Zarządzającej POPŻ 2014-2020 w zakresie zasad postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19

 

 

 

 

Pomoc żywnościowa

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie informuje, że Gmina Golina będzie realizatorem działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

Dystrybucja artykułów spożywczych odbędzie się w okresie od 08.2018 do 06.2019. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawnionej do skorzystania z pomocy, tj. 1268,00zł (netto)  dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00zł (netto)  dla osoby w rodzinie.

Wszystkie osoby potrzebujące, zainteresowane odbiorem artykułów spożywczych w ramach Programu 2018 mogą zgłaszać się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej  w celu wydania stosownego skierowania.

Osoby niekorzystające obecnie ze świadczeń pomocy społecznej proszone są o udokumentowanie dochodu oraz powodów trudnej sytuacji rodzinnej.

Kwalifikowanie osób/rodzin do uczestnictwa w Programie odbędzie się w terminie do 10 sierpnia 2018r.

 

 

 

Zapraszamy

Kierownik MOPS

Danuta Kamińska

 

Dobry Start 300 dla ucznia


 
 

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie, ul.  Kazimierza Wielkiego 10, 62-590 Golina, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2)    kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,
3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
· wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MOPS; 
· realizacji umów zawartych z kontrahentami;
· w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4)     podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.
5)     podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań MOPS,  w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
6)     W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
·         prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
·         prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych,
·         prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
o   dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
o   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
o   osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
o   dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
o   dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
·         prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
o   osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
o   przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
o   Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
·         prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
o   przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
o   przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
·         prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
o   zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
o   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8)    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
9)  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


                                Inspektor Danych Osobowych

e-mail: inspektor@osdidk.pl

 

Informacja aktualny zestaw produktów spożywczych w Podprogramie 2017

INFORMACJA

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie podaje aktualny zestaw produktów spożywczych w Podprogramie 2017:

1.             groszek z marchewką 4 kg,

2.             fasola biała 4 kg,

3.             koncentrat pomidorowy 1,76 kg,

4.             buraczki wiórki 1,05 kg,

5.             powidła śliwkowe 1,5 kg,

6.             makaron jajeczny 4,5 kg,

7.             makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,

8.             ryż biały 4 kg,

9.             kasza gryczana 2 kg,

10.           herbatniki maślane 0,6 kg,

11.           mleko UHT 7 l,

12.           ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

13.           szynka drobiowa 3 kg,

14.           szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

15.           pasztet wieprzowy 0,64 kg,

16.           kabanosy wieprzowe 0,36 kg,

17.           filet z makreli w oleju 1,7 kg,

18.           cukier biały 4 kg,

19.           miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg,

20.           olej rzepakowy 4 l,

21.           gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH DLA OSÓB CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Zakres podstawowych zadań :

sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze :

■ posiadanie obywatelstwa polskiego,

■ pełna zdolność do czynności prawnych,

■ korzystanie z pełni praw publicznych,

■ stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,

■ niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

■ nieposzlakowana opinia,

■ wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty :

1.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.

2.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

3.Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.

4.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „ Kandydat na opiekuna prawnego" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Golinie w terminie do 30.04.2018 r.

Informacja dodatkowa

 

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest instytucjonalnie pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Nie może np:

 • podarować lub sprzedać swojego majątku;
 • nie może niczego wartościowego kupić;
 • wynająć mieszkania;
 • zobowiązać się do wykonania dzieła lub zlecenia;
 • nie może przyjąć darowizny lub sporządzić testamentu.

 

Opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej ustanawia Sąd Opiekuńczy.

Opiekun prawny zostaje powołany dla skutecznej ochrony interesów osobistych i majątkowych osoby ubezwłasnowolnionej dlatego, że Jego podopieczny może dokonywać tylko drobnych czynności dnia codziennego, jak bieżące zakupy i korzystanie z usług (np. szewskich, fryzjerskich).

 

Powinnością opiekuna prawnego jest dbanie o to, aby osoba ubezwłasnowolniona miała środki do życia, a w razie ich braku, dochodzenie dla Niego odpowiednich świadczeń. Opiekun Prawny osoby ubezwłasnowolnionej musi zadbać, aby podopieczny/na miał/a zapewnioną właściwą opiekę lekarską, by sobie nie zagrażał/a nie szkodził/a i nie stwarzał/a zagrożenia dla innych osób.

Do obowiązków opiekuna prawnego nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

 

Wynagrodzenie

 

Sąd opiekuńczy przyznaje, na żądanie opiekuna, stosowne wynagrodzenie. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun  jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej.

Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

 

Kontakt w sprawie naboru:

 

- siedziba MOPS w Golinie ( Golina, ul. Plac Kazimierza Wielkiego 10).
- telefoniczny 63 2418071
-e- mail: mops_golina@poczta.onet.pl

 

Kierownik MOPS

/-/ Danuta Kamińska 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

 

               I.              Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie, Plac Kazimierza Wielkiego 10, 62-590 Golina, tel. 63 241 80 71.

 

             II.               Przedmiot zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwóch osób w wymiarze 16 godzin miesięcznie. Beneficjentem specjalistycznych usług opiekuńczych jest dwoje dzieci w wieku 15 i 16 lat (1 rodzina), u których rozpoznano zespół łamliwego chromosomu x.

 

           III.               Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

Pedagog specjalny w wymiarze 4 godzin tygodniowo (16 godzin miesięcznie). Dwa dojazdy tygodniowo do miejscowości Kawnice. Świadczenie usług w zakresie rozwoju umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.

 

           IV.               Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Zakres usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) w szczególności: Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, treningów samoobsługi.

 

            V.               Termin realizacji zamówienia:

Od 1 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

 

           VI.               Warunkiem zawarcia umowy będzie otrzymanie dotacji.

 

         VII.               Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pedagoga.

2. Posiadanie co najmniej półrocznego udokumentowanego stażu pracy w jednej z następujących placówek: - szpitalu psychiatrycznym - jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, - ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym, - zakładzie rehabilitacji.

3. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowalnych przez otoczenie zachowań,

- kształtowanie nawyków celowej aktywności,

- prowadzenie treningu zachowań społecznych.

 

        VIII.               Wymagana dokumentacja:

1. Oferta cenowa za wykonanie 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z uwzględnieniem kosztów dojazdu do miejscowości Kawnice.

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, o którym mowa w punkcie VII pkt 1 (kserokopie).

3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie). 4. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt VII pkt 2 (kserokopie).

5. Dokument potwierdzający przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług (dokument niezbędny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.).

 

           IX.               Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena brutto w złotych polskich wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.

3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

4. Nie dopuszcza się upustów cenowych do ceny brutto podanej w formularzu ofertowym. W przypadku rabatów winny być one uwzględnione w cenach jednostkowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie leżało to w interesie Zamawiającego.

6. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

7. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.

8. Oferta, jak również wszystkie inne dokumenty ,stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę.

 

            X.               Sposób i termin złożenia oferty:

1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie, Pl. Kazimierza Wielkiego 10,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2018  r. do godz. 15.30, osobiście, pocztą, bądź przesyłką kurierską.

 3. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.

 

           XI.               Ocena ofert i kryteria:

1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

3. Oferty będą oceniane na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów.

4. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała najniższą cenę brutto za 1 godzinę usługi.

5. Od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania ofertowego nie przysługuje odwołanie.

 


 

 

 

 

 

 

Załączniki: Formularz – OFERTA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Załącznik

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Golinie

Plac Kazimierza Wielkiego 10

62 - 590 Golina

 

OFERTA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

 Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Golina dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania składam ofertę następującej treści:

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia:

- zajęcia z pedagogiem specjalnym w wymiarze 4 godzin tygodniowo z uwzględnieniem dojazdu do miejscowości Kawnice za cenę brutto .............. zł za jedną godzinę świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, (słownie złotych:............................................................................................),

 

2. Nazwisko, imię, adres Wykonawcy ........................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

 

 

Golina, dnia ........................................

 .......................................................

 

( podpis oferenta )