środa, 03 marzec. Imieniny Tycjana i Kunegundy.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Stypendium przyznawana jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w okresie od września 2020 r. do czerwca 2021 r. w wysokości do 300 zł miesięcznie (zależnie od decyzji Komisji Stypendialnej) na osobę.

Stypendium może być przeznaczone między innymi na:

  • opłacenie czesnego w szkole lub na uczelni,
  • opłacenie kursów i zajęć pozalekcyjnych,
  • zakup podręczników i pomocy naukowych,
  • zakup sprzętu niezbędnego do nauki w domu,
  • innych niezbędnych wydatków, służących rozwojowi stypendysty.

Nasze stowarzyszenie jako organizacja posiadająca status Ośrodka Działaj Lokalnie może nominować 5 kandydatów do stypendium. Do naszych zdań należy zebranie informacji o potencjalnych lokalnych stypendystach, przygotowanie profili kandydatów na podstawie złożonych dokumentów i przesłanie ich do Akademii. Wyboru stypendystów Programu dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Akademii.

Zgłoszenia o nominację można dostarczać do siedziby Stowarzyszenia osobiście (osoby niepełnoletnie powinny się zgłosić z opiekunami) do dnia 03.07.2020 roku, do godz. 15:00.

Do wniosku, który będzie składałnominator - potrzebne będą oryginały niżej wymienionych dokumentów:
1. Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego lub kopia fragmentu aktualnego, rocznego zeznania podatkowego (rodziców/opiekunów), informująca o wysokości osiągniętych dochodów.
2. Skany/ zdjęcia 5 najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp., dokumentujące dokonania kandydata do stypendium AGRAFKI.
3. Opinia wychowawcy.
4. Pomysł na rozwój osobisty.
5. Świadectwo ukończenia klasy.

Kryteria wyboru stypendystów są następujące:

  • udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie nauk ścisłych lub humanistycznych (średnia ocen),
  • sytuacja socjalno-bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę
    w rodzinie – w jednym gospodarstwie domowym),
  • pomysł na rozwój osobisty.

Kontakt:   e-mail: lgd@stare-miasto.pl  lub tel. 665 550 131

Niezbędne dokumenty dotyczące programu stypendialnego dostępne są na stronie internetowej www.sswp.com.pl